Ruslan Giliazetdinov

backend developer

PHP (Yii2, Symfony) • NodeJS (ExpressJS) • Golang